از منظر   'دفتر لغت آنلاین'   شخص دارنده دسترسی به پست الکترونیکی، مالک حساب کاربری قلمداد می شود. از این رو کاربر ملزم به استفاده از پست الکترونیکی صحیح و معتبر می باشد.

مسئولیت هرگونه حذف و تغییر در محتوا بر عهده کاربر بوده و ایشان موظف به ایمن نگاه داشتن رمز عبور و پست الکترونیکی می باشند.

استفاده از منابع دارای حق نشر به منظور کسب درآمد ممنوع است.