بذر
۱،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۳۰۰ تومان
جوانه
۱۰،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۷۰۰ تومان
ریشه
۱۵،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۱،۲۰۰ تومان
شکوفه
۲۰،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۱،۷۰۰ تومان
گل
۳۰،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۳،۰۰۰ تومان
میوه
۴۰،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۴،۰۰۰ تومان
بوته
۶۰،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۶،۰۰۰ تومان
درختچه
۸۰،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۸،۰۰۰ تومان
درخت
۱۰۰،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۱۰،۰۰۰ تومان
باغچه
۲۰۰،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۲۰،۰۰۰ تومان
باغ
۳۰۰،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۳۰،۰۰۰ تومان
جنگل
۱،۰۰۰،۰۰۰ واژه
۱ ماه
۲۰۰،۰۰۰ تومان