با اندکی جستجو و بررسی سایت ها و نرم افزارهای موجود، متوجه خواهیم شد که نیاز امروز زبان آموزان فراتر از یک اپلیکیشن ذخیره سازی فلش کارت است. از این رو بر آن شدیم تا برای نخستین بار ایده 'دفتر لغت آنلاین' را تحقق بخشیم. به گونه ای که دربرگیرنده نیاز تمامی زبان آموزان از جمله دانش آموزان، دانشجویان، اساتید، مترجمین و ... باشد.

چشم انداز ما در کنار رشد صنعت فین تک و سودآوری، ارتقای سطح دانش کشور و ایجاد فرصتی برای کسب درآمد مدرسین بوده و در مسیر رسیدن به این هدف لحظه ای فروگذار نخواهیم بود.